• Hradecké Ozvěny: On-line přenos zastupitelstva města

  Vladimír Springer, bývalý zastupitel města

  V Hradci Králové jako v naprosté většině měst má každý
  zájemce možnost sledovat průběh zasedání zastupitelstva
  města on-line. Nevím, kolik obyvatel města vysílání zajímá,
  ale všichni jsou odkázáni pouze do role posluchače,
  na obrazovce je znázorněn jen projednávaný bod a mihne
  se tam výsledek hlasování. Jako bývalý zastupitel jsem to
  vůbec nevěděl, ve stejné situaci jsou jistě i ti současní. Při
  současných technických možnostech není žádný problém
  zajistit kvalitní video přenos z jednání.
  Zájemce o přenos velmi obtížně sleduje bez vizuálního
  kontaktu jednotlivá vystoupení, nemá žádnou orientaci
  v textu, nemá před sebou pohled na navržené usnesení,
  nevidí důvodovou zprávu či přílohu. Může si vytisknout program,
  spíše jeho návrh, ale to je v řadě případů změněno,
  doplněno, někdy ani sami zastupitelé v sále nestačí na vše
  zareagovat.
  Podíval jsem se proto, jak to řeší jinde, on-line přenosů
  je nabízeno hodně. K mému překvapení jsem viděl, že
  tak nekomfortní pozici mají zájemci o přenos v málokterém
  městě. Většinou se využívá k přenosu několik kamer, které
  dokážou věrně zachytit diskusi a reakce zastupitelů. Lze
  se o tom snadno na internetu přesvědčit, výběr je velký.
  Ve většině měst, ale i městeček je dána možnost zasedání
  si následně pustit i jako záznam jednání s obrazem, což
  v Hradci Králové nejde, pustíte si pouze zvukový záznam.
  Ještě jedna připomínka k přenosu – zcela nedostatečný
  čas je dán přehledu hlasování, objeví se na obrazovce, a to
  i v sále, vždy jen na několik vteřin, to se nedá ani přečíst,
  natož zapamatovat. To mi vadilo i jako bývalému zastupiteli.
  POZNÁMKY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
  Velmi negativně se na průběhu všech zasedání projevuje
  úzkostlivé lpění na pondělním termínu i s tím, že zmizela
  jakákoliv pravidelnost. Zaběhnutý a mnoho let ověřený systém
  posledních úterků v měsíci se změnil v termínový chaos
  proto, že se plně podřizuje kvůli 2 poslancům termínům
  zasedání parlamentu.
  Navíc pondělí je pro jednání zastupitelstva rozhodně ze
  všech pracovních dnů nejméně vhodný den. Naprostá většina
  měst využívá jiné dny v týdnu. Jednoznačně tím trpí
  kvalita jednání celého zastupitelstva. Jednotlivé strany či
  uskupení jsou nuceny jednat o programu v klubech týden
  před vlastním zasedáním a logicky přitom nemohou reagovat
  na texty aktualizací, kterých je opravdu mnoho, rozhodně
  víc než bývalo zvykem. Opozice opakovaně navrhovala
  změnu jednacího dne, ale bez úspěchu. Za zvážení by stál
  i návrat jednání zastupitelstva do Adalbertina, které jednak
  patří do majetku města, ale i komunikace mezi zastupiteli je
  tam jednodušší bez ohledu na příslušnost.
  Problémem se časem jeví i začátek jednání stanovený až
  na 16 hodin, konec jednání před devátou hodinou rozhodně
  nepřispívá ke kvalitě jednání, jinde se začíná obvykle dříve.
  Podle mých informací nemá vedení města ani nijak nastavenou
  komunikaci s opozicí. V minulosti, zejména u klíčových
  bodů, se ukázalo jako velmi produktivní občasné
  setkání předsedů klubů s primátorem, rozhodně to pak přispívá
  k rychlejšímu průběhu jednání.
  Při vlastním jednání ZM dnes uvádí všechny body pan
  primátor, stroze, bez vysvětlení. Některé zásadní body si
  ale určitě vyžadují úvodní slovo, vstup do problému s komentářem.
  V minulém období tomu bylo jinak, pan primátor
  Fink postupně přenechal náměstkům uvádění jejich
  bodů, ti měli po ruce připraveného klíčového úředníka na
  dovysvětlení bodů či k odpovědím na připomínky a dotazy
  zastupitelů. Primátor, při vší úctě, nezná a ani nemůže
  znát podrobnosti ke všem projednávaným bodům. Nakonec
  i náměstci s tím sami mají občas potíže, to se naplno
  ukázalo při květnovém jednání. Výsledkem bylo uvedení
  naprosto mylných informací o ceně tepla z Opatovic a Tepelného
  hospodářství, o stavbě chodníku ve Spojovací ulici,
  o komunikaci s provozovateli zahrádek. Předkládající by
  také měl zastupitele seznámit se stanoviskem rady, pokud
  to není v důvodové zprávě. Pokud je zasedání týden po
  radě, tak to často nebývá uvedeno.
  Ale byli jsme svědky i překvapivých momentů, žádost Sionu
  byla projednána, schválena radou a předložena zastupitelstvu
  skutečně v rekordní době, ještě že nakonec byla
  stažena.
  Byl bych rád, kdyby tento text přispěl k zamyšlení nad
  zlepšením průběhu jednání zastupitelstva s ohledem na
  občany města.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin