Program HDK

Program Hradeckého demokratického klubu pro čtyřleté období
počínající volbami do městského zastupitelstva v roce 2018

Strategické a dlouhodobé cíle

– Urychlené dokončení a schválení územního plánu Hradce Králové do konce roku 2019.
– Příprava města na rozvoj státního silničního dopravního systému. Spolupráce s ŘSD – příprava na situaci v letech 2022 a 2030 (po dokončení jižního a severního propojení).
– Podporovat i připravovanou modernizaci železničního dopravního systému – zdvoukolejňování tratí a přípravu vysokorychlostních tratí.
– Dokončení stávající studie funkce hradeckého letiště a její postupné naplňování spojené se zajištěním investičních prostředků.
 
 

Zdravý rozvoj Hradce

Investice
– Zajistit časový soulad přípravy investičních akcí se schváleným ročním rozpočtem města. Koordinace práce útvarů magistrátu města. Efektivní využívání všech podob existujících dotačních titulů.
– Dokončení projektů z Integrovaných teritoriálních investic (zejména inteligentní dopravní systém).
– Pokračovat v rekonstrukcích školních budov
– Rekonstruovat severní terasy v Žižkových sadech.
– V závislosti na výzvách dotačních titulů uvažovat o výstavbě polytechnického centra a dalších investičních akcích.
– Realizovat stavbu lávky přes Labe u Aldisu.
 

Rekonstrukce, revitalizace a infrastruktura
– Rekonstrukce parteru dalších částí Benešovy třídy.
– Rekonstrukce Velkého náměstí jako části památkové rezervace, dokončení rekonstrukce schodiště Bono Publico.
– Postupná rekonstrukce fotbalového stadionu a výstavba tělocvičny Pouchov včetně parkoviště.
– Postupná rekonstrukce prašných a nevyhovujících komunikací.
– Dokončení rekonstrukce ZUŠ Střezina.
– Revitalizace Labského náhonu s plánovanými parky a výstavbou domu s pečovatelskou službou.
– Výstavba domu pro odlehčovací sociální služby v Honkově ulici.
 

Cyklostezky a cyklodoprava
– Vystavět v oblasti hlavního nádraží nový parkovací dům na jízdní kola.
– Pokračovat v projekci a realizaci nových cyklostezek a tak rozvíjet tento významný druh dopravy v rámci města.
– Zřizovat místně vhodné pruhy pro cyklisty či sdílené chodníky a provádět místní dopravní úpravy.
– Postavit smíšenou stezku do Svinar podél třebechovické výpadovky.
 

Parkování automobilů
– Do poloviny roku 2019 vybudovat provizorní parkoviště u Fakultní nemocnice.
– Definitivně dořešit parkování u Fakultní nemocnice a Polikliniky II.
– Pokračovat ve výstavbě parkovacích domů.
 
 

Hradec v pohybu

Doprava (MHD), slevy, jízdní řády
– Optimalizace jízdních řádů
– Vytvoření systému slev pro časové jízdenky, možnost plateb platební kartou rozšířit na všechny autobusy.
– Obecným cílem je větší využívání MHD s efektem omezení automobilové dopravy.

 

Kultura, sport
– Pokračovat v nastaveném stavu sportovních dotací, do budoucna s větším důrazem na sport pro všechny. Hledat generálního sponzora pro fotbalový klub.
– Nadále pečovat o rodinné stříbro – Klicperovo divadlo, Filharmonie Hradec Králové, divadlo Drak a cyklus Regina.
– Grantovým systémem podporovat nezávislou kulturu všech žánrů.
– Podporovat činnost Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.
 

Cestovní ruch
– Dále podporovat kongresovou turistiku.
– Zlepšit činnost informačních center a turistického webového portálu.
– Sjednocení městských rozcestníků a označení ulic.
 
 
 

Hradec pro všechny generace

Sociální oblast
– Údržba stávajících domů s pečovatelskou službou a výstavba nových.
– Udržet současný trend obce přátelské rodině. Péči zaměřit především na seniory a zdravotně postižené.

 

Bydlení pro mladé
– Nastavení systému bytové výstavby s účastí města, která by umožnila bydlení mladých rodin bez hypoték.
 

Bezpečnost
– Dále podporovat činnost městské policie a programy prevence kriminality.

 

Životní prostředí a veřejný prostor
– Pokračovat v nastaveném trendu pečlivé ochrany životního prostředí. Pomocí zeleně snižovat teplotu a prašnost v hustě zastavěných částech města využíváním volných ploch.
– Pokračovat ve vytváření prostorů pro relaxační, sportovní a kulturní aktivity, areály zdraví apod.
– Celkově zvýšit podíl zelených ploch ve městě o 5 %.
– Rozvoj průmyslu orientovat tak, aby městu zůstal charakter klidného a rezidenčního sídla.
– Postupná obměna městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, fontánky s pitnou vodou apod.).
 
 

Hradec občanům

Práce magistrátu
– Cíleně racionalizovat práci oprávněně kritizovaných útvarů magistrátu. Vytvářet podmínky pro nové kvalitní zaměstnance.
– Pokračovat v zavedené maximální otevřenosti samosprávy vůči veřejnosti, včetně ukládání videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města.

 

Internetová komunikace
– Zdokonalovat možnosti internetové komunikace.
– Vytvoření Portálu občana.

 

Rozpočet města
– Citlivě zvyšovat dividendy z městských podniků s ohledem na jejich rozvoj.
– Usilovat o vyrovnaný rozpočet s možným zdravým procentem zadlužení.
– Vymezit v rozpočtu rezervu na využití systému participativního rozpočtu.