• Rámcová koaliční dohoda byla podepsána v pátek 24. října

  Rámcová koaliční dohoda byla podepsána v pátek 24. října

  RÁMCOVÁ KOALIČNÍ DOHODA
  Hradecký demokratický klub (HDK), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), strana TOP 09 a Koalice pro Hradec (KPH), dále jen „Strany“,
   jsou ve shodě připraveny, s vědomím výsledků komunálních voleb 2014 v Hradci Králové a s respektováním vůle občanů města Hradec Králové projevené hlasováním, plnit společné body svých programů pro nastávající volební období v letech 2014 – 2018,
   deklarují společnou vůli formulovat shodné body volebních programů jednotlivých Stran a jednat mezi sebou o vzájemně přijatelném řešení takových bodů volebních programů, na kterých všeobecná shoda nepanuje,
   mají společný cíl spočívající ve vzájemné snaze co nejvíce přispět k rozvoji města Hradec Králové s důrazem kladeným na dosažení co nejvyšší kvality života občanů našeho města v tomto volebním období,
  uzavírají tuto Rámcovou koaliční dohodu (dále jen „Dohoda“).

  ČLÁNEK 1
  Strany uzavírající Dohodu získaly na základě výsledků komunálních voleb v roce 2014 v Hradci Králové dohromady 22 mandáty z celkového počtu 37 členů Zastupitelstva města Hradec Králové (dále „ZM“). Tento počet mandátů znamená většinu hlasů v ZM a dává základ k vytvoření koalice, která je připravena úspěšně vést město Hradec Králové v následujícím volebním období v letech 2014 – 2018 (dále jen „Koalice“). Jednotlivé Strany se na dosažených 22 mandátech v Koalici podílí následně uvedenými počty:
  HDK 12
  ČSSD 5
  TOP 09 3
  KPH 2

  ČLÁNEK 2
  Strany Koalice konstatují, že navzájem znají své volební programy pro volební období 2014 – 2018. Tyto jsou ve většině oblastí dostatečně blízké nebo totožné takovým způsobem, že v nich nejsou žádné nepřekonatelné rozpory, které by jim bránily v účasti na takto složené Koalici.

  ČLÁNEK 3
  Strany Koalice ve shodě definovaly společné základní cíle pro nastávající volební období. Zastupitelé Stran Koalice ve vedení města se shodují na tom, že jejich členové v nadcházejícím volebním období budou dodržovat tyto principy a zásady:
   pracovat s vědomím, že jejich práce ve všech orgánech města je služba veřejnosti, služba ve prospěch obyvatel města Hradec Králové s ohledem na jeho promyšlený dlouhodobý rozvoj,
   neustále dbát na odpovědné a zcela průhledné hospodaření města a provádět průběžnou kontrolu všech kroků vedení města, RM, ZM i úředníků magistrátu města zejména při zadávání veřejných zakázek,
   nepřipustit jakýkoliv náznak korupce, klientelismu a zamezit nehospodárnému vynakládání prostředků města a městem zřizovaných a kontrolovaných organizací,
   podporovat intenzivně přípravu a realizaci nových projektů ITI spojenou s odpovědným a promyšleným čerpáním peněz z evropských fondů,
   starat se co nejpečlivěji o majetek města a jeho údržbu,
   dbát na otevřenou a slušnou komunikaci s veřejností, médii, ale i s představiteli opozice v ZM,
   usilovat o to, aby Hradec Králové zůstal i nadále městem přátelským rodině a městem s výbornými podmínkami pro život,
   přinejmenším udržet současnou péči o sociálně slabé a handicapované občany, ale i seniory a začínající rodiny,
   udržet nastavenou podporu sociálních služeb, vzdělanosti, kultury, sportu a cestovního ruchu,
   mít neustále na mysli bezpečnost obyvatel i návštěvníků města,
   věnovat trvalou péči zlepšování životního prostřední a udržení kvality života ve městě, aby Hradec Králové dostál své pověsti salonu republiky,
   posilovat dobré jméno města Hradec Králové v kontextu České republiky ve všech souvislostech.

  ČLÁNEK 4
  Strany se dohodly, že v Radě města (dále „RM“) Hradec Králové budou zastoupeny takto:
  HDK – Zdeněk Fink, Romana Lišková, Ladislav Škorpil, Vladimír Springer, Arnošt Urban – celkem 5,
  ČSSD – Milan Jaroš, Jiří Štěpán, Vladimír Lesák – celkem 3,
  TOP 09 – Jindřich Vedlich, Milan Sommer – celkem 2,
  KPH – Anna Maclová – celkem 1.
  Strany se shodly navzájem na právu každé z nich v rámci Koalice odvolat dle vlastního uvážení výše uvedené své zástupce a nominovat v průběhu volebního období do RM jiné zástupce z řad svých zastupitelů, vždy v souladu s výše uvedeným klíčem. Strany musí o jakékoliv připravované změně v nominaci svých členů předem informovat ostatní členy Koalice. Pokud by byl navržen na ustavujícím zasedání ZM na místo primátora či náměstka primátora nebo do RM jiný člen Koalice, nežli je dále uvedeno v této Dohodě, je navržený kandidát povinen takovou kandidaturu odmítnout. Pokud by v průběhu volebního období byl navržen do RM zástupce ze strany mimo Koalici, musí ho koaliční členové ZM odmítnout.

  ČLÁNEK 5
  Strany se dohodly na následujícím složení uvolněných funkcionářů ve vedení města:
  Primátor – Zdeněk Fink, HDK
  Náměstek primátora pro rozvoj města – Jindřich Vedlich, TOP 09
  Náměstkyně primátora pro majetek a městské organizace – Romana Lišková, HDK
  Náměstkyně primátora pro sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch – Anna Maclová, KPH
  Náměstek primátora pro školství, sport a životní prostředí – Milan Jaroš, ČSSD

  ČLÁNEK 6
  Strany se dohodly na následujícím společném postupu při řešení eventuálních rozporů uvnitř Koalice:
  a) Při jednáních v RM se pokládá za odsouhlasený takový návrh, který získal při hlasování v tomto orgánu nadpoloviční většinu. Případný zásadní nesouhlas některé ze Stran Koalice s takto přijatým usnesením bude řešen neprodleně svolaným „dohodovacím řízením“ na společném jednání předsedů klubů (případně jejich zástupců) jednotlivých Stran Koalice. Nedosažení shodného názoru může vést až k vystoupení příslušné Strany z Koalice. Tento princip je platný i pro případné řešení personálních otázek v samosprávě města.
  b) Před každým jednáním ZM se sejdou zástupci všech Stran Koalice na společné poradě a projednají jednotlivé body programu nadcházejícího jednání ZM. Zde budou přítomní zástupci Stran informovat ostatní členy Koalice o předpokládaném většinovém názoru svých členů na probírané body. Zůstává však respektováno svobodné právo jednotlivých členů ZM na hlasování v souladu se svým svědomím a přesvědčením.
  c) Pokud na společné poradě u některého bodu programu ZM nebude názor některé ze Stran Koalice ve všeobecné shodě s ostatními Stranami, sdělí to zástupce příslušné Strany přítomným účastníkům. Ostatní Strany jsou povinny tento odlišný názor respektovat s tím, že ony mají právo usilovat o získání podpory svého postoje i mezi zastupiteli jiných stran v ZM. V případě nesouhlasného postoje jedné nebo více Stran Koalice s navrhovaným usnesením bodu pro ZM, proběhne „dohodovací řízení“ viz bod 6.a.

  ČLÁNEK 7
  Strany Koalice se shodly na následujících termínech:
  d) Strany Koalice se dohodly na vypracování Programového prohlášení tak, aby bylo předloženo ke schválení ZM na jeho prvním řádném zasedání.
  e) Strany Koalice se dohodly na vypracování návrhu ustavení výborů ZM a komisí RM tak, aby byly co nejdříve předloženy ke schválení ZM a RM.
  f) Strany Koalice se dohodly, že na základě návrhu všech stran a hnutí jsoucích v ZM, předají návrh personálního obsazení komisí RM v dohodnutých termínech.
  g) Strany Koalice se dohodly na vypracování návrhu na obsazení statutárních a dozorčích orgánů městem zakládaných a zřizovaných organizací do 31. prosince 2014.

  ČLÁNEK 8
  Tato Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky na základě shody všech Stran Koalice. Její znění je parafováno vždy jedním pověřeným zástupcem každé ze Stran Koalice. Nedílnou součástí Dohody je příloha označená jako č. 1 s podpisy všech zastupitelů zvolených za Strany Koalice. Tento postup musí být dodržen i při podpisu všech případných dalších dodatků této Dohody.

  V Hradci Králové, dne 24. října 2014

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin